top of page

สินเชื่อ Soft loan อยากรู้คืออะไร?ถามว่า soft loan คืออะไร? soft loan เป็นสินเชื่อเงินกู้ธุรกิจที่ออกมาตามมาตรการนโยบายรัฐบาล สำหรับ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวข้อง Supply Chain ผู้ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 อย่าง ร้านอาหาร นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว ธุรกิจสปา โฮสเทล เกสต์เฮ้าส์ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม soft loan นั่นคือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับผู้กู้ ให้กลับมาสดใสได้อีกครั้ง หรือจะนำไปลงทุน ต่อเติม ซ่อมแซมสถานประกอบการร้านค้าของตนเอง หรือจะไปซื้ออุปกรณ์ในการประกอบกิจการด้วยก็ได้

สินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย ใครกู้ได้บ้าง???

สำหรับผู้ประกอบการคนใดที่สนใจจะขอกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan เพื่อ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มาเช็คคุณสมบัติกันเลยดีกว่า ว่าใครกู้ได้บ้าง

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ Soft Loan

ผู้ประกอบการ SMEs ที่จดทะเบียนในประเทศ และจะต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และ Supply Chain เช่น โฮสเทล เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร หรือธุรกิจสปา เป็นต้น

เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการแพร่ระบาดของ Covid-19

ประกอบกิจการมาแล้ว อย่างน้อย 1 ปี และในปัจจุบันยังคงประกอบกิจการอยู่

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan เพื่อ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจ เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์และทางเว็บไซต์ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โครงการ Soft Loan สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งทางตรง และทางอ้อม ให้สามารถกู้สินเชื่อฟื้นฟู ให้วงเงินสูง ได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องเป็นเงินทุนหมุนเวียน ให้ธุรกิจผ่านพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้อย่างคล่องตัว

มาตรการเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ Soft Loan คืออะไร??

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทย จึงได้ออกมาตรการสินเชื่อ Soft Loan เพื่อเป็นการอัดฉีดกระแสเงินสดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทย

พอมาถึงตรงนี้แล้ว หลายคนอาจจะสงสัยว่า Soft Loan คืออะไร? ซึ่งสินเชื่อ Soft Loan คือ มาตรการ การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อส่งผ่านต่อไปยังภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถกู้เงินวงเงินสูงได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำนั่นเอง

นอกจากนี้ บริษัทไดเร็คมันนี่ เป็นสถาบันการเงินที่ออกมาตอบรับมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Laon) และได้ดำเนินโครงการ Soft Loan “สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง” เพื่อช่วยเหลือเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด หากท่านต้องการที่จะขยายหรือพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น ลองปรึกษาบริษัท ไดเร็คมันนี่ ซึ่งบริษัทของเรายื่นกู้ง่าย ได้เงินจริง ให้บริการด้วยความเต็มใจ และไม่มีการโอนเงินก่อน ปลอดภัย ไม่โกง! ต้อง Direct Money

#สินเชื่อเพื่อธุรกิจ #Commercial #Credit #สินเชื่อsme #วงเงินโอดี #ออนไลน#ผู้ผลิต #ผู้ประกอบการ #SME #ขนส่ง

Call center 095-538-7145

(Line@) @743ftmuz

www.directmoney-cash.com

Comments


bottom of page